Algemene Voorwaarden en huisregels Medische Fitness

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden en afspraken rondom de Medische Fitness

Algemene Voorwaarden en Medische Fitness Meerssen/Hulsberg/Bunde

Deze algemene voorwaarden zoals gehanteerd door Centrum voor Fysiotherapie en Medische fitness Meerssen/Hulsberg/Bunde hierna te noemen: “CFM”

1. Duur van het contract

1.1 Het contract wordt afgesloten voor een minimale looptijd van 3 maanden, een halfjaar of 1 jaar. Het contract kan aan het einde van de looptijd worden opgezegd met in
achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Wanneer de overeenkomst niet met een nieuw ondertekende overeenkomst is verlengd en het contract niet tijdig
is opgezegd, geldt het contract voor eenzelfde periode als afgesloten. Een contract voor kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

1.2 Het lidmaatschap zal altijd vanaf startdatum ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

1.3 “CFM” behoudt zich het recht de looptijd van het contract aan te passen. Deze aanpassing zal vooraf worden aangekondigd.

1.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden per mail naar administratie@medischefitness.nl

2. Lidmaatschapsgeld

2.1 Elk lid betaald de eenmalige entreekosten van 62,50 euro voor de gezondheidscheck, uitleg van apparatuur plus het ontvangen van je persoonlijke Batch en App.

2.2 De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging. Elke aanpassing dient minimaal 1 kalendermaand vooraf te worden aangekondigd.

2.3 Betaling van het afgesloten pakket dient te geschieden volgens contract middels automatische incasso

3. Batch of toegangssleutel

3.1 Bij elk bezoek aan “CFM” dien je in te loggen je Batch voor entree en bediening van de apparatuur.

3.2 Indien de Batch verloren of zoekraakt, dien je een vervangende Batch tegen vergoeding aan te schaffen. Hiervoor wordt 10,- euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je Batch behouden voor eventueel later hergebruik.

3.3 Het is niet toegestaan dat een derde, anders dan het lid, gebruik maakt van de Batch.

4. Opschorting

4.1 Bij vakantie kun je je abonnement maximaal 4 weken opschorten. De aanvraag voor opschorting dient per mail doorgegeven naar administratie@medischefitness.nl De lidmaatschapsperiode wordt verlengd met de duur van de opschorting.
Duurt opschorting langer dan 4 weken is ons advies een nieuwe gezondheidscheck af te leggen. We willen je gezondheidsrisico’s opnieuw in kaart brengen. Een fitheidscheck is op vrijwillige basis maar er zijn wel kosten aan verbonden, vraag in onze praktijk naar de voorwaarden. Aanmelding voor een gezondheidscheck kun je zelf regelen bij je trainer of begeleider.

5. Tussentijdse beëindiging van het contract/pakket

5.1 Lid heeft een aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om gebruik te maken van de sportfaciliteiten. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met doktersverklaring waarbij de opzegtermijn van 4 weken geldt.

5.2 “CFM” behoudt zich het recht voor het contract door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, indien er voor “CFM” gegronde redenen bestaan.

5.3 Bij overlijden van het Lid, wordt het contract ontbonden en het eventuele restant aan lidmaatschapsgeld gerestitueerd.

6. Openingstijden

6.1 “CFM” is gesloten op erkende en officiële feestdagen en we hanteren tijdens (school)vakanties een aangepast rooster en openingstijden.

6.2 “CFM” is de volgende dagen gesloten: 1 januari, carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag, 1e en 2e paasdag, Koningsdag, 1e en 2e pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e kerstdag en oudejaarsdag. Raadpleeg voor verdere openingstijden onze website www.medischefitness.nl

7. Aansprakelijkheid

7.1 Leden maken op eigen verantwoording en risico gebruik van de faciliteiten van “CFM”. “CFM” is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van klanten opgelopen tijdens het gebruik van de faciliteiten van “CFM”.

7.2 “CFM” is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens het gebruik van de faciliteiten van “CFM”.

7.3 “CFM” en haar medewerkers zijn behoudens in geval van opzet, grove schuld of nalatigheid, niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het verblijf op “CFM”, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezig faciliteiten.

8. Toepassingsbereik

8.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan tussen “CFM” en haar leden.

8.2 Het lid accepteert de algemene voorwaarden bij het inschrijven of aanmelden via de website van “CFM”. Het lid verklaart bij het aanmelden de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de inhoud van de Voorwaarden.

8.3 De Algemene Voorwaarden zijn door het lid op de website te raadplegen en worden bij afsluiten van een contract/pakket in de bijlage mee verzonden.

8.4 Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing.